Elektryk Brzeg

Kompleksowe usługi elektroinstalacyjne

Informacje:

660 545 910

  • Slider
  • Slider
  • Slider

Witamy na naszej stronie!

Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, przepisy!!!

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych
w budynku obciąża:
-  dostawcę energii elektrycznej w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych,
właściciela lub zarządcę budynku w zakresie oprzewodowania, osprzętu, aparatury
   rozdzielczej i sterowniczej, urządzeń zabezpieczających oraz uziemienia,
użytkownika lokalu w zakresie łączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych,
   bezpieczników topikowych, wyłączników nadprądowych, wyłączników ochronnych
   różnicowoprądowych oraz odbiorników energii elektrycznej, stanowiących wyposażenie
   lokalu.
 

Do obowiązków właściciela lub zarządcy budynku, w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji elektrycznych, należy:
-  uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, remoncie
   lub naprawie,
-  uczestnictwo w kontroli okresowej, przy badaniu instalacji elektrycznych w zakresie stanu
   sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej,
   rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
-  sporządzanie planów kontroli okresowych, planów napraw i wymian, zamierzeń
   remontowych oraz zapewnienie pełnej realizacji tych planów,
-  systematyczna kontrola jakości prac eksploatacyjnych (robót konserwacyjnych),
-  zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych, wydawanych przez upoważnione do
   kontroli organy nadzoru budowlanego,
-  przeprowadzanie doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, w
   przypadku zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników lokali, bezpieczeństwa
   mienia i środowiska,
-  udział w pracach związanych z likwidacją skutków awarii i zakłóceń,
-  prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnych instalacji elektrycznych,
-  bieżące działanie, zapewniające bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej.
 

Do obowiązków użytkownika lokalu, w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji elektrycznych należy:
-  udostępnianie lokalu dla wykonywania obowiązków obciążających właściciela lub
   zarządcę budynku,
-  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania instalacji elektrycznych,
   niezwłoczne powiadamianie właściciela lub zarządcy budynku o tym fakcie,
-  utrzymywanie wymaganego stanu technicznego urządzeń elektrycznych w lokalu i
   przestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej,
-  realizacja zaleceń pokontrolnych, określonych podczas oceny stanu technicznego
   instalacji elektrycznych obciążających użytkownika lokalu.
 

Obowiązek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji (urządzeń) piorunochronnych w  budynku, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, obciąża właściciela lub zarządcę budynku.
Obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym,
a także poddawanie, w czasie jego użytkowania, okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia.

Kontrole w zakresie dotyczącym instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny być przeprowadzane okresowo:


co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności
   instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne lub niszczące działania
   czynników występujących podczas użytkowania budynku,


co najmniej raz na 5 lat, polegające na badaniu instalacji elektrycznych i
   piorunochronnych, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i
   środków ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów oraz uziemień
   instalacji i aparatów.

 

Sprawdzanie okresowe, obejmuje przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznej  ( bez jej demontażu lub z częściowym jej demontażem), a następnie uzupełnione właściwymi pomiarami i próbami.
Sprawdzanie okresowe instalacji elektrycznej wykonuje się w celu stwierdzenia, że zapewnione jest:
a) bezpieczeństwo osób i zwierząt domowych przed skutkami porażenia elektrycznego i
    oparzenia,
b) ochrona mienia przed uszkodzeniem spowodowanym pożarem lub ciepłem powstałym na
    skutek uszkodzenia instalacji,
c) przekonanie, że instalacja nie jest uszkodzona lub obniżone jej właściwości nie pogarszają
    bezpieczeństwa,
d) identyfikacja wad instalacji i odchyleń od wymagań normy, które mogą spowodować
    niebezpieczeństwo. 

Każde sprawdzenie odbiorcze lub okresowe instalacji elektrycznych powinno być zakończone protokołem z przeprowadzonych sprawdzeń (oględzin, pomiarów i prób).


Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją odpowiednich instalacji i urządzeń elektrycznych.


Każda instalacja elektryczna, podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, po każdej rozbudowie, remoncie, naprawie lub modernizacji i przebudowie, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna być poddana sprawdzeniom, czyli oględzinom, pomiarom i próbom. Zakres sprawdzeń odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych niskiego napięcia został określony w  Polskiej Normie PN-HD 60364-6:2008

<< Wróć do poprzedniej strony